kind en -jongerentherapiePsychotherapie  - Opvoedingsadvies

Kinderen, jongeren (3,5-18 jaar) en hun ouders kunnen terecht voor een individuele sessie of een sessie met het gezin. De aanpak wordt bepaald tijdens het intake gesprek.

Non- verbale therapie, creatieve therapie en speltherapie helpt kinderen en jongeren hun emoties uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, boetseren, drama, dans of muziek. Het gebruik van creatieve middelen, leert kinderen en jongeren uiting te geven aan hun problemen.

Creatieve formats
Creatieve formats

Tijdens de therapiesessies leren de kinderen omgaan met hun emoties (boos, verdriet, angst, verlegenheid,...) en belevingen. Ze leren hun emoties en belevingen een plek te geven. Door mee te gaan in de fantasie en de belevingswereld van het kind worden er verwerkingsprocessen op gang gebracht worden.

Bij een vraag naar intelligentie of aandacht/concentratie kan er altijd  een intelligentietest of aandachtsonderzoek uitgevoerd worden.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Gespecialiseerd in:

 • opvoedingsmoeilijkheden bij jonge kinderen
 • emotionele problematieken
 • gedragsproblemen
 • slaapmoeilijkheden
 • negatief zelfbeeld
 • faalangst en perfectionisme
 • depressieve klachten
 • niet goed in hun vel zitten
 • sociale relaties
 • echtscheidingen
 • traumaverwerking/ rouw
 • stress en lichaamsspanningen
 • hoogsensitiviteit (HSP)
 • diagnostiek (IQ en aandacht)


onze werkwijze

 • Intake: Tijdens het eerste gesprek worden alle kanten van 'de klachten' en het bredere verhaal besproken. Daarnaast worden de verwachtingen van de ouders besproken en wordt er bekeken hoe we binnen de praktijk met de verschillende vragen aan de slag kunnen. Hierna worden de therapiesessies met het kind/de jongere opgestart.
 • Therapeutisch verloop : De daarna volgende sessies verlopen in hoofdzaak met het kind of de jongere individueel. Behalve Indien anders besproken tijdens de intake. Hierbij is er ook aandacht voor de ouders en het effectief functioneren thuis. Op het einde van de sessies volgt een oudergesprek. Ouders kunnen steeds terecht met hun vragen. 

Wij werken samen met diverse andere hulpverleners en verwijzen door indien nodig naar kinderpsychiaters, huisartsen, clb medewerkers, logopedisten, andere psychotherapeuten, hulpverlenende instanties,... dit steeds in overleg met de cliënten.

De duur van een sessie is 45 minuten.STUDIES

 • KLINISCH PSYCHOLOOG VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
 • FORENSISCHE GEDRAGSWETENSCHAPPEN
 • EQUITHERAPIE
 • POSTGRADUAAT DIAGNOSTIEK VOOR KINDEREN EN JONGEREN
 • KINDEREN EN JONGERENCOACH
 • OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE IO.


ERKEND KLINISCH PSYCHOLOOG 882123051

(Terugbetaling van de mutualiteit. Ga na bij uw eigen mutualiteit waar u recht op heeft).